[{"inputs":[{"internalType":"bytes32","name":"allowListMerkleRoot","type":"bytes32"},{"internalType":"uint16","name":"allowListMintMaxTotalVal","type":"uint16"},{"internalType":"uint8","name":"allowListMintMaxPerWalletVal","type":"uint8"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"constructor"},{"inputs":[],"name":"AllowListMintCapExceeded","type":"error"},{"inputs":[],"name":"AllowListMintCapPerWalletExceeded","type":"error"},{"inputs":[],"name":"AlreadyCommenced","type":"error"},{"inputs":[],"name":"ApprovalCallerNotOwnerNorApproved","type":"error"},{"inputs":[],"name":"ApprovalQueryForNonexistentToken","type":"error"},{"inputs":[],"name":"BalanceQueryForZeroAddress","type":"error"},{"inputs":[],"name":"IncorrectPayment","type":"error"},{"inputs":[],"name":"MaxSupplyReached","type":"error"},{"inputs":[],"name":"MintERC2309QuantityExceedsLimit","type":"error"},{"inputs":[],"name":"MintNotStarted","type":"error"},{"inputs":[],"name":"MintToZeroAddress","type":"error"},{"inputs":[],"name":"MintZeroQuantity","type":"error"},{"inputs":[],"name":"MsgSenderDoesNotOwnXXYYZZToken","type":"error"},{"inputs":[],"name":"MsgSenderNotTokenOwner","type":"error"},{"inputs":[],"name":"NewOwnerIsZeroAddress","type":"error"},{"inputs":[],"name":"NotAllowListed","type":"error"},{"inputs":[],"name":"NotNextOwner","type":"error"},{"inputs":[],"name":"OnlyOwner","type":"error"},{"inputs":[],"name":"OwnerQueryForNonexistentToken","type":"error"},{"inputs":[],"name":"OwnershipNotInitializedForExtraData","type":"error"},{"inputs":[],"name":"PublicMintMaxPerTransactionExceeded","type":"error"},{"inputs":[],"name":"PublicMintNotEnabled","type":"error"},{"inputs":[],"name":"TransferCallerNotOwnerNorApproved","type":"error"},{"inputs":[],"name":"TransferFromIncorrectOwner","type":"error"},{"inputs":[],"name":"TransferToNonERC721ReceiverImplementer","type":"error"},{"inputs":[],"name":"TransferToZeroAddress","type":"error"},{"inputs":[],"name":"URIQueryForNonexistentToken","type":"error"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"approved","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"uint256","name":"tokenId","type":"uint256"}],"name":"Approval","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"operator","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"bool","name":"approved","type":"bool"}],"name":"ApprovalForAll","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"uint256","name":"fromTokenId","type":"uint256"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"toTokenId","type":"uint256"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"to","type":"address"}],"name":"ConsecutiveTransfer","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"tokenId","type":"uint256"}],"name":"MetadataUpdate","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"previousOwner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"newOwner","type":"address"}],"name":"OwnershipTransferred","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":false,"internalType":"address","name":"newPotentialAdministrator","type":"address"}],"name":"PotentialOwnerUpdated","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"uint256","name":"tokenId","type":"uint256"}],"name":"Transfer","type":"event"},{"inputs":[],"name":"PRICE","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"acceptOwnership","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"tokenId","type":"uint256"}],"name":"approve","outputs":[],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint16","name":"numberOfPoints","type":"uint16"}],"name":"art","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"owner","type":"address"}],"name":"balanceOf","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"cancelOwnershipTransfer","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"tokenId","type":"uint256"},{"internalType":"uint24","name":"xxyyzzTokenId","type":"uint24"}],"name":"colorBackground","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"commence","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"tokenId","type":"uint256"}],"name":"getApproved","outputs":[{"internalType":"address","name":"","type":"address"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"bytes32[]","name":"proof","type":"bytes32[]"},{"internalType":"bytes","name":"data","type":"bytes"}],"name":"isAllowListed","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"bytes32[]","name":"proof","type":"bytes32[]"},{"internalType":"address","name":"addr","type":"address"}],"name":"isAllowListed","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"internalType":"address","name":"operator","type":"address"}],"name":"isApprovedForAll","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"merkleRoot","outputs":[{"internalType":"bytes32","name":"","type":"bytes32"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"bytes32[]","name":"proof","type":"bytes32[]"},{"internalType":"uint8","name":"amount","type":"uint8"}],"name":"mintAllowList","outputs":[],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint8","name":"amount","type":"uint8"}],"name":"mintPublic","outputs":[],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"name","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"owner","outputs":[{"internalType":"address","name":"","type":"address"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"tokenId","type":"uint256"}],"name":"ownerOf","outputs":[{"internalType":"address","name":"","type":"address"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"publicMintEnabled","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"renounceOwnership","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"salePrice","type":"uint256"}],"name":"royaltyInfo","outputs":[{"internalType":"address","name":"receiver","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"royaltyAmount","type":"uint256"}],"stateMutability":"pure","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"tokenId","type":"uint256"}],"name":"safeTransferFrom","outputs":[],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"tokenId","type":"uint256"},{"internalType":"bytes","name":"_data","type":"bytes"}],"name":"safeTransferFrom","outputs":[],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"operator","type":"address"},{"internalType":"bool","name":"approved","type":"bool"}],"name":"setApprovalForAll","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"bytes32","name":"_merkleRoot","type":"bytes32"}],"name":"setMerkleRoot","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"bytes4","name":"interfaceId","type":"bytes4"}],"name":"supportsInterface","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"symbol","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"tokenId","type":"uint256"}],"name":"tokenURI","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"totalSupply","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"tokenId","type":"uint256"}],"name":"transferFrom","outputs":[],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"newPotentialOwner","type":"address"}],"name":"transferOwnership","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"bool","name":"_publicMintEnabled","type":"bool"}],"name":"updatePublicMintEnabled","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"withdraw","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"}]